Tiller Idrettslag har tatt et tydelig standpunkt til alkohol. Barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget skal møte et trygt og godt miljø uten alkohol. Alle ansatte, trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke drikke alkohol i samvær med utøvere i denne aldersgruppen.

Hvorfor har vi en egen retningslinje for alkohol?

Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i idretten. At foresatte overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med respekt. Ansvarspersoner i idrettslaget er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder alkohol. Dette stiller krav til idrettslagets medlemmer, involverte og engasjerte. Vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss. Nesten ett av ti barn i Norge har minst én forelder som sliter med alkohol. I et idrettslag vet man sjelden hvem disse barna er. Det er ikke alltid tryggest på hjemmebane. Derfor er det ekstra viktig at idretten er et trygt sted å være.

 Slik vil vi ha det i Tiller Idrettslag:

  • Tiller Idrettslag skal legge vekt på å skape gode holdninger som forplikter både utøvere, trenere/lagledere og foreldre/foresatte
  • Alle representanter for idrettslaget (ansatte, styret, utvalg og tillitsvalgte) skal følge retningslinjene når de opptrer i regi av idrettslaget
  • Ingen ansatt, tillitsvalgt, representant eller engasjert leder/trener skal komme påvirket av alkohol til trening, konkurranse, seminar
  • Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol i samvær med barn og unge
  • Alle utøvere, trenere/lagledere, foreldre og andre med ansvarsoppgaver som representerer idrettslaget på cup/samling, idrettsarrangementer og reiser hvor lag/utøvere deltar, skal ikke nyte alkohol i slike forbindelser
  • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter
  • Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller representanter over 18 år mot å drikke alkohol. Men i enhver rolle der man er en representant for klubben skal retningslinjene overholdes

Retningslinjene skal årlig gjennomgås i særgruppene på møter med utøvere og foreldre.

Brudd på retningslinjene skal sanksjoneres i tråd med idrettslagets bestemmelser. Idrettslagets styre behandler enkeltsaker som måtte oppstå. Tilfeller som ikke direkte omfattes av retningslinjene bør løses gjennom dialog fremfor sanksjonering.

Ved eventuelle sanksjoner må idrettslaget forholde seg til reglene angitt i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komités lov: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov